Mål: 4

God utdanning

Åpne mål i presentasjonsmodus
Å få gå på skole, lære, utvikle seg sammen med andre, se og bli sett, er grunnleggende for alle barn, både her og nå og for hvilke muligheter de får resten av livet. For mange jenter representerer skolegang også et alternativ til tidlig giftermål og graviditet. Retten til utdanning er nedfelt i menneskerettighetserklæringen fra 1948 og i en rekke menneskerettighetskonvensjoner. Tusenårsmål nummer 2 sa: «Alle barn, både gutter og jenter, skal fullføre en grunnskoleutdanning.» Bærekraftsmål nummer 4 legger listen høyere ved å si at «alle jenter og gutter skal fullføre gratis og likeverdig grunnskole og videregående opplæring av høy kvalitet». At utdanningen skal være av høy kvalitet, er et viktig stikkord. Det er et stort problem at mange barn ikke får mulighet til skolegang. Men det er også et problem at mange fullfører flere års skolegang uten å lære grunnleggende ferdigheter som å lese, skrive og regne. I mange land er kvaliteten på skolene svært ulik, og gode skoler er i stor grad forbeholdt barn fra familier med god økonomi. Utdanning kan heller ikke stanse ved grunnskolenivået. Både yrkesutdanning og høyere utdanning er viktig for en god samfunnsutvikling. For å oppnå målet om god utdanning for alle er prinsippet om at ingen skal utelates, avgjørende: Alle skal ha mulighet til å gå på skole og utdanne seg uavhengig av kjønn, funksjonsevne, gruppetilhørighet og sosial status. Bærekraftsmål nummer 4 innebærer også at elever og studenter skal få tilegne seg kompetanse om bærekraftig livsstil, menneskerettigheter, fred og demokrati, slik at de har best mulig forutsetninger for å leve som ansvarlige borgere som verner om jorda og menneskers rettigheter.

Delmål til mål 4

Teologisk refleksjon

Ordene «skole» og «utdanning» finnes ikke i Bibelen. Derimot tales det ofte om å lære, om å bli veiledet og om å vokse i visdom. Ordspråkene kan leses som en lærebok til bruk i livets skole. I innledningen heter det: «Til å gi kunnskap om visdom og formaning, til å forstå forstandige ord, til å ta imot formaning som gir innsikt om ærlighet, rettferd og rett, til å gi uvitende vett og den unge kunnskap og omtanke. Den vise skal lytte og øke sin lærdom, den kloke lære å bruke sin tanke» (1,1–5). Et solid utgangspunkt for god utdanning og livslang læring! Framfor alt fordi det holder sammen kunnskap og klokskap, og fordi det sikter mot etisk innsikt og rett vandel. I dette perspektivet er utdanning øvelse i god gjerning til fellesskapets beste. Ut fra Bibelens menneskesyn har alle rett til utdanning – uavhengig av kjønn, sosial status, økonomi eller etnisk tilhørighet. Å stenge barn ute fra utdanning er å nekte dem menneskeverd og i realiteten dømme dem til et liv i fattigdom og utenforskap. Vi er alle skapt i Guds bilde og utrustet med evner som må gis muligheter til å utfolde seg. Slik blir vi gode samfunnsborgere; slik bygges bærekraftige samfunn!

Spørsmål

  • Gir Bibelen noen anvisning for å si hva god utdanning er?
  • Drøft påstanden om at det å nekte barn adgang til utdanning er det samme som å stenge dem ute fra samfunnsgodene.

Utfordring

Hvordan kan dere bidra til å øke kunnskapen om bærekraftsmålene? Kan dere for eksempel bidra til å spre informasjon om målene i kirken, organisasjoner eller lokalsamfunnet?

Bønn

Gud, du visdommens kilde, la oss dele den kunnskapen vi har. Gi alle barn å få leke og lære med åpent blikk og hjerte, så vi finner veien i denne skremmende og underfulle verden. Alt og alle i dine hender, Gud. Amen.

Ressurser

Ønsker du å jobbe med bærekraftsmålene i din gruppe eller menighet? Vi har samlet noen ressurser til bruk i forskjellige sammenhenger.

Klikk her