Mål: 9

Innovasjon og infrastruktur

Åpne mål i presentasjonsmodus
Innovasjon, infrastruktur og industrialisering – tre ord på i som har hatt stor betydning for utviklingen av våre moderne samfunn. Ja, for bærekraftsmål nummer 9 handler også mye om industrialisering, selv om ordet ikke er nevnt i tittelen. Her står det at vi skal bygge robust infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og bidra til innovasjon. Infrastruktur er den underliggende strukturen som trengs for å få samfunnet til å fungere. Veier, jernbane, flyplasser, vannforsyning, kloakk, strømnett og mobilnett for å nevne noe. Innovasjon assosieres gjerne med oppfinnelser, men det er mer omfattende enn som så. Innovasjon handler om å skape samfunnsendring. Thomas Edisons oppfinnelse av lyspæren er ett eksempel, utviklingen av internett et annet. For at en ny oppfinnelse skal bli en innovasjon, er man avhengig av at samfunnet legger til rette for endring. Mange fattige land mangler industri og infrastruktur, og et viktig ledd i disse landenes utvikling er å få dette på plass. Et problem over hele verden er at mye av industrien og infrastrukturen er basert på fossile energikilder. Oppgaven verdenssamfunnet står overfor, er både å sikre at fattige land får industri og infrastruktur, og å bytte ut de miljøskadelige ordningene med bærekraftige løsninger. Hvis vi skal klare dette, trengs det innovasjon!

Delmål til mål 9

Teologisk refleksjon

I Bibelen blir skapelse forstått som en kontinuerlig prosess, ikke først og fremst som en hendelse ved tidens begynnelse. Lovsangene i Salmenes bok beskriver Guds skapergjerning i nåtid, knyttet til erfaringene av ny nåde til liv hver eneste dag. «Du sender ut din Ånd, og de blir skapt, du gjør jorden ny» (Salme 104,30). Tiden står aldri stille. Som enkeltmennesker og samfunn opplever vi stadig endringer i form av vekst og bevegelse. Det er ikke mulig å stanse tiden eller gå tilbake til tider som en gang var. Den som pløyer, må ha blikket vendt framover, sier Jesus (Lukas 9,62). Å pløye er å rydde grunnen for vekst og framtid. Flere av Jesu lignelser peker i samme retning: Den om sennepskornet som blir til et stort tre, understreker kraften som er skjult i et lite frø (Matteus 13,31–32). Tro gir grunnlag for håp, også tro på en framtid med bedre vilkår for rettferdighet og fred. Innovasjon er det samme som fornyelse. Alt Gud har skapt, bærer i seg kraft til fornyelse og forvandling. Den kraften har vi som Guds medarbeidere del i; hver av oss er kalt til fornyelse (Romerne 12,2) i vårt eget liv og i samfunnet vi tilhører.

Spørsmål

  • Gi eksempler på at fornyelse har vært forandring til et bedre samfunn for alle å leve i. Hva er kjennetegnene på slik fornyelse?
  • Hvordan vil dere beskrive en god og bærekraftig infrastruktur?

Utfordring

Verden har utviklet seg ved hjelp av store og små oppfinnelser fra fjern og nær. Har du en idé til noe som kan løse et problem eller gjøre samfunnet bedre? Vet dere om noen som jobber med innovasjon for en bærekraftig verden?

Bønn

Gode Hellige ånd, inspirer oss og la oss bruke våre evner og ideer til felles beste. Hjelp oss å bygge broer og samfunn, legge planer og veier, så mennesker kan møtes og mettes og naturen kan fortsette å blomstre. Alt og alle i dine hender, Gud. Amen.

Ressurser

Ønsker du å jobbe med bærekraftsmålene i din gruppe eller menighet? Vi har samlet noen ressurser til bruk i forskjellige sammenhenger.

Klikk her