Mål: 2

Utrydde sult

Åpne mål i presentasjonsmodus
Over 9 prosent av verdens befolkning er underernært. Hvem er de? Hvilke ansikter skjuler seg bak statistikken? De finnes over hele verden, men de fleste bor i Asia, Afrika og Latin-Amerika, og det er flere kvinner enn menn. At en person er underernært, betyr at hun eller han ikke får oppfylt de daglige minimumsbehovene for næring i et år. Antallet underernærte har økt i perioden under og etter pandemien. FNs matvareprogram peker på klimaendringer og væpnede konflikter, i tillegg til økonomisk ustabilitet som følge av pandemien, som noen av årsakene til økningen. Når regnet uteblir år etter år og folk mister både avlinger og husdyr, er det et skremmende eksempel på hvordan klimakrisen rammer. Når sivile i konfliktområder ikke får tak i mat, viser det hvor brutale krigers skjulte konsekvenser kan være. Dette illustrerer hvordan de ulike bærekraftsmålene henger sammen. Sult henger også tett sammen med fattigdom, og for å løse sultproblemet må vi bekjempe fattigdom. Videre trengs det målrettet innsats for et bærekraftig landbruk. FN-organisasjoner og andre internasjonale aktører kan hjelpe utviklingsland å videreutvikle landbruket sitt på en måte som er bærekraftig, og som motvirker sult. Klarer vi å forbedre levekårene for småbønder og landløse arbeidere i jordbruket, og sikre flere kvinner tilgang til såkorn, fôr, gjødsel, redskaper og teknologi, har vi kommet et godt stykke på vei.

Delmål til mål 2

Teologisk refleksjon

«Gi oss i dag vårt daglige brød», heter det i bønnen Jesus lærte disiplene å be (Matteus 6,11). Troen på Gud og tilliten til Guds omsorg gjelder hverdagen og dens grunnleggende behov. Får vi ikke daglig den næringen vi trenger, vil vi miste livskraften og bukke under. Det var en virkelighet Jesus kjente godt fra sin egen samtid, på samme måte som den rammer millioner uskyldige og forårsaker lidelse og død i vår tid. «Vårt daglige brød» er det vi trenger hver dag, med en påminning om at nok er nok. Vi behøver ikke hamstre, og vi skal ikke legge oss til forbruksvaner som belaster naturen og fellesskapet unødig. Jesus lærer oss å be i flertall, i solidaritet med alle som sulter. Vi skal ikke bare være opptatt av å tilfredsstille egne behov, men kjempe – i bønn og arbeid – for en verden hvor alle får den maten de trenger. «Dere skal gi dem mat!» sa Jesus til disiplene da mange tusener var uten mat i ødemarken. På underfullt vis ble knappe ressurser forvandlet til nok mat for alle. En del av underet var at fisken og brødene ble likt fordelt til alle. Slik ble matmangel snudd til overflod (Matteus 14,15–21).

Spørsmål

  • Hvilken mening har det å be «gi oss vårt daglige brød» i vårt overflods- og konsumsamfunn?
  • Det er sagt: «Hvis jeg er sulten, er det et materielt problem; hvis min neste sulter, er det et åndelig spørsmål.» Hva har andres sult med tro og åndelig liv å gjøre?

Utfordring

Hvordan kan vi følge Jesu bud om å gi mat til de fattige, på en måte som både ivaretar verdigheten til dem som mottar, og styrker deres egen evne til å brødfø seg selv?

Bønn

Jesus Kristus, du livets brød, bryt uretten i stykker. Jorda er din. Lær oss å dyrke den med visdom og varsomhet. Gi oss å dele vårt daglige brød. Alt og alle i dine hender, Gud. Amen.

Ressurser

Ønsker du å jobbe med bærekraftsmålene i din gruppe eller menighet? Vi har samlet noen ressurser til bruk i forskjellige sammenhenger.

Klikk her