Mål: 17

Samarbeid for å nå målene

Åpne mål i presentasjonsmodus
Framtiden er åpen. Ingen kan vite hvordan verden vil se ut i 2030. Men én ting er sikkert: Alt som er laget av mennesker, kan forandres av mennesker. Samfunnet defineres ikke av naturlover, det formes av menneskene som tar del i det. Verdenshistorien har blitt til gjennom valgene til menneskene som har levd på jorda før oss, og på samme måte blir framtiden formet av valgene vi tar i dag. Bærekraftsmål nummer 17 handler om hvordan vi sammen skal klare å nå alle de andre målene. Bærekraftsmålene er omfattende og ambisiøse, og alle sektorer i samfunnet må bli involvert i dem. Norge og alle andre stater må ta ansvar. Sivilsamfunnet, du og jeg, trossamfunn og organisasjoner må ta ansvar. Privat sektor, både store og små selskaper, må ta ansvar. FN, Verdensbanken og andre internasjonale organisasjoner må ta ansvar. Ikke minst må stater, selskaper og organisasjoner som forvalter store ressurser, ta ansvar for at målene skal kunne nås overalt, også i fattige land og samfunn. Skal vi få til store endringer og nå bærekraftsmålene, må vi samarbeide. Det går an å flytte fjell, det er bare å begynne å bære stein. Men ingen kan bære byrden alene.

Delmål til mål 17

Teologisk refleksjon

Bibelen gir klare anvisninger om hva som kjennetegner et godt samfunn. Framfor alt rettferdighet og fred, at småkårsfolk er sikret plass i fellesskapet, og at mennesker i en utsatt livssituasjon – enker, foreldreløse og innflyttere – møtes med respekt og omsorg (5. Mosebok 10,17–19). Det er i første rekke styresmaktene som har ansvaret for å nå slike mål. En god konge fremmer retten og har blikk for de små i samfunnet (Salme 72,4). I tillegg har enhver borger et tilsvarende samfunnsansvar. Bibelens menneskesyn og samfunnssyn bekrefter hverandre gjensidig i den forstand at enhver er kalt til å fremme det som er rett og godt i samfunnet. «Han har kunngjort for deg, menneske, hva godt er. Og hva krever Herren av deg? Bare at du gjør rett, viser trofast kjærlighet og vandrer ydmykt med din Gud» (Mika 6,8). Det skjer gjennom samarbeid med alle mennesker av god vilje og ved å krysse sosiale grenser i arbeidet for fellesskapet beste, også til mennesker og grupper vi i utgangspunktet kan ha motforestillinger mot å samarbeide med. Slik profeten Jeremia oppfordret sine landsmenn i fangenskap i Babylonia til å bidra til fred og velferd, og til å be for byen, «for når den har fred, har også dere fred» (Jeremia 29,7).

Spørsmål

  • Hva slags ansvar har Norge for at bærekraftsmålene blir oppnådd i fattige land?

Utfordring

Hvilke samarbeidspartnere er aktuelle for dere (som menighet, kirke, organisasjon) i arbeidet med å fremme bærekraftsmålene, og hvilke muligheter og utfordringer vil samarbeidet med dem gi? Hvordan kan dere fastholde den kristne egenarten i slikt samarbeid med andre samfunnsaktører?

Bønn

Gud, alles far, du som har skapt oss til hverandre, la oss erfare at vi er søsken. Tilgi oss når vi glemmer det, og vekk søskenkjærligheten i oss på ny. Gi oss å gå side om side mot en bedre framtid. La ditt rike komme! Alt og alle i dine hender, Gud. Amen.

Ressurser

Ønsker du å jobbe med bærekraftsmålene i din gruppe eller menighet? Vi har samlet noen ressurser til bruk i forskjellige sammenhenger.

Klikk her